0
sync logo
SYNCBlog ציוד רפואי

הנחיות משרד הבריאות להתנהלות בשיווק ציוד רפואי למוסדות בריאות

יוני 2018

ב-18.06.2018 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות אשר מסדיר את הנושא של התקשרויות בעלות אופי מסחרי של מוסדות בריאות עם גורמים חיצוניים לטובת פעילויות אשר חורגות מפעולות רכש רגילות. החוזר יכנס לתוקף החל מ- 01.11.2018.

מה התהליך הנדרש ממוסדות בריאות אשר רוצים לבצע התקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים מסחריים של ציוד רפואי?

1. יש לפנות לוועדה המוסדית של המוסד הרפואי על מנת לקבל אישור לביצוע ההתקשרות. הועדה תהיה מורכבת ממנהל הכספים של המוסד, היועץ המשפטי, נציג ועדת הלסינקי, נציג ציבור וחבר נוסף בהתאם להחלטת מנהל המוסד.

2. במידה והוועדה המוסדית אישרה את ההתקשרות בין המוסד לבין הגוף המסחרי, מנהל המוסד יעביר את אישורי הוועדה לוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים לבחינת ההתקשרות.

3. הוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם חברות חיצוניות הינה וועדה משרדית הפועלת במינוי מנכ"ל משרד הבריאות ותפקידיה להמליץ ולקבוע עמדות בנוגע למדיניות התקשרות עם גופים חיצוניים ולבחון את ההתקשרויות והפעילות של הוועדה המוסדית. הוועדה כוללת את נציגי משרד הבריאות ומוסדות בריאות.הוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים תבחן את המסמכים הנוגעים להתקשרות ואם לא תהיה לה התנגדות ניתן יהיה לחתום על ההסכם בין המוסד לגוף המסחרי.

ציוד רפואי

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop