לפי הרגולציה החדשה לתמרוקים, מצורפת מצגת עיקרי התפקיד נציג אחראי לטובת הבנת פעילותו בארגון.

האמור הנו בסיס למינוי והתנהלות הנציג האחראי ומומלץ להכיר את דרישות החוק, קודם המינוי.

המצגת מומלצת למנכ״לים, מנהלי רגולציה ועובדים המיועדים למלא תפקיד נציג אחראי תמרוקים.

150

Attendees details