מהו תקן ISO 45001
מהו תקן ISO 45001?

תקן ISO 45001 הנו תקן בינלאומי אשר מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת). מטרתו של התקן היא לאפשר לארגון לשפר באופן פרואקטיבי את ניהול הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית על ידי מניעה וצמצום של תאונות, מחלות ופגיעה בבריאות בעבודה.

התקן מסייע לארגון לעקוב ולמלא את דרישותיו התחיקתיות והרגולטיביות, בנוסף לצמצם את הנטל וההפסדים של פציעות תעסוקתיות ומחלות בארגון (הפסדים עקב פרישה מוקדמת, היעדר עובדים ועלייה בדמי ביטוח).

המהדורה הסופית של תקן 2018:ISO 45001 התפרסמה במרץ 2018 ותקופת המעבר שנקבע הינה ל-3 שנים.

התקן הבינלאומי ISO 45001 החליף את תקן 18001 OHSASתקן בינלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה.

 

תקן ISO 45001 מתואם עם התקנים הבאים: תקן מערכת לניהול איכות סביבתי ISO 14001:2015 , תקן לניהול מערכת איכות ISO 9001:2015. כמו כן, בכתיבת התקן נלקחו בחשבון הנחיות ארגון העבודה הבינלאומי, הסכמים בינלאומיים ותקנים לאומיים שונים.

תקן ISO 45001
למי מיועד תקן ISO 45001?

תקן ISO 45001 מיועד לארגונים המבקשים לצמצם היעדרויות עובדים כתוצאה ממחלות, תאונות עבודה וכד׳. היישום מותאם לכל ארגון, ללא קשר לגודלו או לאופי עבודתו, וניתן לשלב אותו בתוכניות בריאות ובטיחות אחרות כגון בריאות העובדים ורווחתם.

תקן ISO 45001 משתלב באסטרטגיית ניהול הסיכונים של הארגון, וקיומה של מערכת ניהול בריאות בתעסוקה וניהול בטיחות מסייעת לארגון להגן על כוח העבודה שלו ולבסס סביבת עבודה טובה ובטוחה יותר.

לידיעתך:
בכל יום מתים ברחבי העולם מעל 10,000 אנשים מתאונות עבודה או ממחלות הקשורות לעבודה.

תהליך קבלת תקן ISO 45001
תהליך ההסמכה לתקן ISO 45001

שלב 1: הבנת הארגון, תהליכי העבודה לפיהם הוא פועל והמרכיבים המשפיעים על תחום הבטיחות והבריאות בעבודה.

שלב 2: זיהוי והערכת הסיכונים בפעילות הארגון ויצירת שיטה לבקרה ושליטה עליהם.

שלב 3: הגדרת נהלים אשר מבוססים על פעילות הארגון בתחום הבטיחות, מרכיבי הבטיחות והסיכונים בארגו, שיתאימו לעובדי הארגון ולדרישות התקן.

שלב 4: שיתוף והדרכת העובדים "יישור קו" של תהליכי העבודה המוכרים לארגון תוך הוספת התייחסות לתהליכי האיכות שאותם נשלב במסגרת פעילות הארגון.

שלב 5: יישום ניהול הבטיחות בארגון (תיעוד, מעקב, חקירת אירועים, הפקת לקחים וכו'). סקירה של השלמות ופערים שהוגדרו על מנת שתהיה התאמה לדרישות התקן.

שלב 6: מבדק התעדה. סוקר מטעם מכון התעדה יגיע ויסקור את המערכת לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית בארגון. לאחר שהכל ימצא תקין במבדק, יקבל הארגון תעודה לתקן ISO 45001: 2018 .

בין לקוחותינו