0
sync logo
SYNCNews

משרד המשפטים הודיע שעמידה בתקן ISO 27001 = עמידה בתקנות הגנת הפרטיות

מאי 2018

הרשות להגנת הפרטיות הוציאה הנחייה חדשה (הנחיית רשם מאגרי המידע) המתייחסת לתקנות הגנת הפרטיות, אשר צפויות להיכנס ב8.5.18:

ארגונים אשר מוסמכים לתקן ISO/IEC 27001:2013 ומקיימים את סעיפי התקן, כולל כל הבקרות הרלוונטיות (מופיעות בנספח A), יראו אותם כמקיימים את הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) במלואן, ביחס למאגרים עליהם ניתנה ההסמכה לתקן ISO 27001 (כאשר ההסמכה בתוקף וכאשר בהכרח מתקיימים סעיפים מסוימים של התקן אשר מצוינים בהנחיית רשם מאגרי המידע).

cross
0
    0
    עגלה ריקהחזרה לחנות