0
sync logo
SYNCNews

מחר זה קורה! כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

מאי 2018

החל ממחר, ה8.5.18, יכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017. תקנות אלו נמצאות תחת פיקוחה של הרשות להגנת הפרטיות ומתייחסות לנושא אבטחת המידע בחוק הגנת הפרטיות אשר מהווה חובה עבור כל גורם המנהל או מעבד מאגר של מידע אישי.

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) מציגות כיצד ליישם את חובת אבטחת המידע בארגונים וכיצד לנהל את מערך אבטחת המידע, על מנת למנוע שימוש לא נאות במידע של הארגון.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop