0
sync logo
SYNCNews

הודעת משרד הבריאות אודות הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים

פברואר 2021

ביום 7.2.2021 פרסם משרד הבריאות הבהרה בנוגע לחוק חוק הארכת תקופות הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטוריים, אישורים ו/או רישיונות.

לפי הבהרת משרד הבריאות, אישורים רגולטוריים אשר מועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין התאריכים 1.9.2020-30.9.2021 יוארכו אוטומטיתללא כל צורך בפנייה למשרד הבריאות עבור הארכה.

הארכת האישורים חלה על רישיונות והיתרים עבור רישום תמרוקים, תכשירים וציוד רפואי הרשום בפנקס אמ"ר במשרד הבריאות.

ההארכת האישורים תתבצע באופן הבא:

  • אישור רגולטורי שתוקפו המקורי עד שנה - יוארך תוקפו בשלושה חודשים.
  • אישור רגולטורי שתוקפו המקורי בין שנה עד שלוש שנים - יוארך תוקפו בשישה חודשים.
  • אישור רגולטורי שתוקפו המקורי הינו עבור תקופה העולה על שלוש שנים - יוארך תוקפו ב-12 חודשים.

(*) הארכת התוקף האישורים אינה חלה על אישורים או רישיונות שכבר הוארכו קודם לכן.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop