0
sync logo
SYNCNews

האחריות של משרד הבריאות באישור שיווק תמרוקים- ידרשו לשלם 15 אחוז מסכום הפיצוי

אוגוסט 2019

בפסיקת בית המשפט מלפני שבועיים, בנוגע למקרה שאישה נכוותה משעווה להסרת שיער, נקבע כי לא רק היצרנים והמשווקים של השעווה ישלמו את הפיצוי, אלא גם משרד הבריאות ידרש לשלם 15% מסכום הפיצוי.

מאחר ומשרד הבריאות הינו הגורם אשר מעניק רישיון לשיווק תמרוקים, עליו לוודא ולבצע את הבדיקות הנדרשות על מנת לוודא כי מוצר ראוי לשימוש הצרכנים.

פסק הדין של בית משפט השלום בתל אביב מראה כי בעקבות כך שמשרד הבריאות הוא "האחראי הבלעדי" לאישור של מוצרים ויבואנים חדשים אז הוא נושא גם באחריות של אישור שיווק מוצרים בישראל.

לעומת ישראל, ברוב המדינות המתקדמות ברחבי העולם היצרנים רק נדרשים לעמוד בדרישות ייצור כלליות (למשל GMP) ועל כן האחריות במקרה של תקלה במוצר מוטלת עליהם.

רפורמת התמרוקים

רפורמת התמרוקיםבישראלמתבססת על הרגולציה הנהוגה באירופה (דירקטיבה EC 1223) ונועדהלהקל על יצרנים ויבואנים בענף התמרוקים, לפתוח את שוק התמרוקים בישראל לתחרות, להפחית את הנטל הרגולטורי ואת החסמים בשוק התמרוקים בישראל ולצמצם את העומסים בהליךרישום תמרוקיםבישראל.

הרגולציה החדשה לרישום תמרוקים לא תגרום לעיכובים ביבוא ובנוסף תאפשר ליבואנים חדשים להיכנס לשוק התמרוקים בישראל - כך שוק התמרוקים בישראל יהפוך לשוק חופשי.

תקנות התמרוקים החדשות מגדירות תפקיד חדש,"נציג אחראי", אשר יהיה הגורם המקשר בין היצרן/יבואן לבין משרד הבריאות. על פי הרפורמה החדשהלכלתמרוק המשווק בישראל יהיה נציג אחראי.

רגע לפני יציאתה לפועל של הרפורמה ב2017, הודיע משרד הבריאותכי הואמושך את רפורמת התמרוקיםבחזרה, מאחר וקיים לדעתו קושי ליישם את הוראות החוק לפני שמבצעים הרחבה של התקנות.

למרותהדיונים שנערכו בכנסת בנוגע לתקנות הרוקחים (תמרוקים)טרם הצליחו להגיע להסכמה ונותתרה מחלוקת על רוב סעיפי הרפורמההמשמעותיים.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop