0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

תקן SA 8000 – אחריות חברתית או מחויבות המעסיק כלפי העובד?

דצמבר 2015

תקן SA 8000 מבוסס על עקרונות אחריות חברתית, כפי שאיגד אותם ארגון ILO ברוח מגילת זכויות האדם.
הסמכה לתקן SA 8000 מהווה אסמכתא לכך שהארגון בחר לדאוג לעובדיו ונוקט באמצעים הנדרשים בכדי לממש את מחויבותו לזכויות העובדים ולשיפור תנאי עבודתם.

בעשור האחרון אנו רואים מגמה בינלאומית לדאגה כוללת לעובד והכוונה של המעסיק כיצד לנהוג ומהי מחויבותו בהעסקת עובדים. מגמה זו אומצה על ידי מדינות רבות שהקימו ביחד את ארגון העבודה הלאומי (ILO) והציבו כחלק ממטרותיהם להכין מסמך מפורט, שלימים נקרא תקן SA 8000 וכותרתו 'מחויבות חברתית בינלאומית'.

תקן SA 8000 מבוסס על עקרונות אחריות חברתית, כפי שאיגד אותם ארגון ILO ברוח מגילת זכויות האדם. מהות התקן היא שיפור תנאי העבודה וזכויות העובדים, תוך התמקדות בדרישות החוק ובתנאים הסביבתיים, האנושיים והבטיחותיים במקום העבודה.

הסמכה לתקן SA 8000 מהווה אסמכתא לכך שהארגון בחר לדאוג לעובדיו ונוקט באמצעים הנדרשים בכדי לממש את מחויבותו לזכויות העובדים ולשיפור תנאי עבודתם.

מחויבות חברתית

ארגון שבחר ליישם את התקן, ימצא שתהליך ההטמעה מקביל בחלקו לדרישות חוק במדינת ישראל, כגון: הפרשות סוציאליות, שעות עבודה, בטיחות ועוד דרישות רבות שכבר מיישם אותן. אז למה למעסיק בכל זאת לבחור בתקן SA 8000 כשיטה לעבוד עמה בארגונו? 3 סיבות עיקריות לכך:

א. מפני שזהו תקן מוכר בינלאומית ואם יבחר לעבודה עם חו"ל ייתכן ויידרש לתקן זה כתנאי סף.

ב. התקן נדרש על ידי גופים מסוימים (כגון החברה למשק וכלכלה) לצורך עבודה עמם בתחומים מסוימים.

ג. התקן מפורט באופן כזה שיוביל את הארגון ליישם את המוטל עליו במסגרת העסקת עובדים לפי דרישות החוק.

במסגרת יישום התקן, נתייחס ל: העסקת עובדים, עבודה בכפייה, בטיחות וגהות, זכות התאגדות, אי אפליה, אמצעי משמעת, שעות עבודה, שכר, אחריות חברתית, מדיניות הארגון, ביטוח לאומי, הגנה על אמהות וכד'. וכפי שצוין, על הארגון להתייחס גם לדרישות החוק במדינת ישראל, הקשורים לעבודתו השוטפת. ריכוז החוקים ניתן למצוא באתר שירות התעסוקה הישראלי.

זמן ועלות הטמעה של תקן SA 8000 תלוי בתחום עיסוק הארגון, כמות העובדים, בעלי תפקידים ותהליכי העבודה. סיום התהליך הוא מבדק שבו מגיע סוקר מוסמך לבדוק את הארגון בהתאם לרשימת תיוג (checklist) מוגדרת מטעם ILO ותואמת לכל מבדק שמתקיים בכל ארגון בכל מקום בעולם.

אז אם אתם צפויים להיכנס לתהליך הטמעה של תקן SA 8000 בקרוב, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכדי ליישם נכון את התקן ולקבל את ההסמכה בקלות וביעילות. בהצלחה.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop