0
sync logo
SYNCBlog משרד הבטחון

רישום ספק משרד הביטחון

ינואר 2017

תהליך רישום ספק במשרד הביטחון מתנהל אצל מספר גורמים שונים במשרד הביטחון: מינהל הרכש והייצור (מנה"ר), מינהל המחקר והפיתוח (מפא"ת), אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן), אגף הבינוי, מינהלות התוכניות (פרויקטים מרכזיים), משלחת הרכש בחו"ל.
בלוג זה מפרט היכן צריך להתחיל את תהליך הרישום.

ספקים של משרד הביטחון נהנים מהאפשרות לעבוד עם כלל האגפים של משרד הביטחון, ובראשם צה"ל – כאשר תפקידו של משרד הביטחון בהקשר זה הוא התקשרויות עם ספקים, קבלנים ונותני שירותים, ובמסגרת כך: ניהול הזמנות וחתימה על חוזים, פיקוח תקציבי, מימון, תשלומים ובכלל התשתית התעשייתית.

תהליך רישום ספק במשרד הביטחון מתנהל אצל מספר גורמים שונים במשרד הביטחון: מינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר), מינהל המחקר והפיתוח (מפא"ת), אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן), אגף הבינוי, מינהלות התוכניות (פרויקטים מרכזיים), משלחת הרכש בחו"ל.

מנה"ר הוא גוף הרכש המרכזי של משרד הביטחון. אחרי מנה"ר, אגף הבינוי הוא הבא בהיקף הפעילות מול ספקים.

רישום ספק משרד הביטחון

משרד הביטחון מחלק את הספקים שלו ל- 3 סוגים:

ספק מוכר – יצרן, נותן שירות, משווק, יבואן, יועץ או סוכן.

קבלן מוכר - קבלן לעבודות בנייה.

מתכנן מוכר לתכנון ובניה – מתכנן הנותן שירותי תכנון, הנדסה וייעוץ לעבודות בנייה.

תהליך רישום ספק משרד הבטחון

על ספק המעוניין להירשם כספק במשרד הביטחון לפעול בהתאם לנהלי משרד הביטחון בהתאם למרכז המטפל בתחום עיסוק הספק, כאשר קיימים תנאי סף לפי תחומי עיסוק – התנאים הבסיסיים עבור חלק מהתחומים הם ניסיון של שנה קלנדרית מלאה לפחות, הסמכה לתקן ISO 9001, רישיון עסק (לאו דווקא לכל תחומי העיסוק, אבל בחלק מהמקרים כן נדרשים אלו). מעבר לזה, ישנם תנאי סף נוספים המתייחסים לתחומי עיסוק מסוימים (כמו יצרן מזון נדרש לתקן HACCP, קבלן בניה נדרש להיות רשום כקבלן מוכר וכד').

בעת הגשת בקשה למשרד הביטחון, יש למסור את הטפסים והמסמכים הנדרשים לתחום המקצועי באופן מלא ומסודר, אחרת תוחזר הבקשה לפתיחת ספק ויהיה להגיש הכל מחדש באופן מתאים. לאחר הגשה מסודרת, נבדקים אלו באופן מעמיק אצל מספר גורמים במשרד הביטחון – בדיקה ביטחונית, כלכלית ועוד בדיקות נוספות. יש לקחת בחשבון שתהליך זה נמשך מספר שבועות.

לאחר שלב הבדיקות מקבל הספק אישור עקרוני, אשר אחריו מגיע השלב הסופי – וועדה המורכבת מנציגים של משרד הביטחון וגורמי חוץ – וועדה זו דנה בבקשת הספק וקובעת את מעמדו והיקף העבודה המותר לו במסגרת כל התקשרות בודדת.

בהנחה והוועדה אישרה את הספק, יקבל הודעה בדואר על סיום התהליך ואישור הוועדה (כולל פירוט היקף העבודה המאושר לו). משלב זה יכול הספק להתחיל ולעבוד עם משרד הביטחון.

מעוניין להתחיל לעבוד עם משרד הביטחון?

השאר פרטים ונסייע לך בתהליך רישום ספק.

הניסיון שלנו - השקט שלך

cross
0
    Empty cartBack to shop