0
sync logo
SYNCבלוג אבטחת מידע

עיקרי תקנות ה-GDPR

יולי 2018

תקנות ה- GDPR של האיחוד האירופי נכנסו לתוקף החל מה-25.05.2018 ונועדו ליצור בסיס אחיד לכל חוקי פרטיות הנתונים ברחבי מדינות אירופה.
תקנות ה-GDPR החדשות נועדו להבטיח הגנה על המידע של אזרחי האיחוד האירופי והגנה מפני זליגת מידע והפרת פרטיותם.

GDPR

General Data Protection Regulation:

1. הפרק הראשון מציג הוראות כלליות:

 • הנושא והמטרות
 • היקף החומר והגדרות.

2. הפרק השני מציג עקרונות:

 • עקרונות הנוגעים לעיבוד של מידע אישי
 • חוקיות העיבוד
 • תנאים להסכמה

3. הפרק השלישי מפרט את זכויות נושא המידע:

 • שקיפות המידע
 • תקשורת ודרכי פעולה למימוש זכויותיו של נושא המידע
 • מידע שיש לספק כאשר נאסף מידע אישי מנושא המידע,
 • מידע שיש לספק כאשר נתונים אישיים לא התקבלו מנושא המידע עצמו
 • זכויות הגישה של נושא המידע
 • הזכות לתיקון, הזכות להימחק, הזכות להגבלת העיבוד, הזכות לניידות המידע והזכות להתנגד
 • הגבלות

4. הפרק הרביעי מפרט על הבקר והמעבד:

 • אחריות הבקר הגנה על המידע לפי תכנית ולפי ברירת מחדל
 • בקרים משותפים
 • המעבד ורשומות של פעילויות עיבוד
 • שיתוף פעולה עם הרשות המפקחת
 • אבטחת עיבוד
 • התקשרות לגבי פרצה לנתונים אישיים של נושא מידע
 • קצין הגנת מידע, תפקידיו ומשימותיו
 • קודים של התנהגות ומעקב אחריהם
 • תעודה וגופי הסמכה

5. הפרק החמישי דן בהעברות של נתונים אישיים למדינות שלישיות או לארגונים בינלאומיים:

 • עיקרון כללי להעברות
 • העברות על בסיס החלטת הלימות
 • העברות בכפוף להוראות נאותות
 • חוקי התאגיד המחייבים
 • העברות שאינן מאושרות על פי חוק האיחוד
 • הגבלות על מקרים ספציפיים
 • שיתוף פעולה בינלאומי להגנה על נתונים אישיים

6. הפרק השישי מפרט לגבי רשויות פיקוח עצמאיות:

 • רשות מפקחת ועצמאותה ותנאים כללים לחברי הרשות המפקחת
 • כללים להקמת הרשות המפקחת
 • סמכות הרשות המפקחת המובילה, משימותיה והכוח שלה
 • דוחות פעילות

7. הפרק השביעי מתייחס לשיתוף פעולה ועקביות:

 • שיתוף פעולה בין הרשות המפקחת העליונה לבין רשויות הפיקוח האחרות
 • פעולות משותפות של רשויות הפיקוח וסיוע הדדי
 • מנגנון עקביות
 • חוות דעת של מועצת המנהלים
 • יישוב סכסוכים על ידי מועצת המנהלים
 • הליך דחוף
 • חילופי מידע
 • המועצה האירופית להגנת נתונים
 • עצמאות ומשימות של מועצת המנהלים
 • דיווחים
 • תהליך
 • "כסא" ומשימותיהם
 • סודיות

8. הפרק השמיני מתייחס לסעד, אחריות ועונשים:

 • הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת
 • הזכות לסעד משפטי יעיל נגד רשות מפקחת
 • הזכות לסעד משפטי יעיל נגד בקר או מעבד
 • ייצוג נושא המידע
 • השעיית ההליכים
 • הזכות לפיצוי ולהתחייבות
 • תנאים כלליים להטלת קנסות מנהליים
 • עונשים

9. הפרק התשיעי מציג הוראות הנוגעות למצבי עיבוד ספציפיים:

 • עיבוד וחופש הביטוי והמידע
 • חובות סודיות
 • חוקים קיימים להגנת המידע של כנסיות ואגודות דתיות

10. הפרק העשירי מפרט לגבי האצלת מעשים וביצוע פעולות:

 • ביצוע הפעולות
 • הליך הוועדה

11. הפרק האחד עשר דן בהוראות הסופיות:

 • ביטל דירקטיבות
 • קשר עם דירקטיבות קיימות והסכמים שנחתמו בעבר
 • דוחות הוועדה
 • סקירת פעולות אחרות של האיחוד להגנת מידע
 • כניסה לתוקף וליישום

 

 

 

עדיף עכשיו מלעולם לא...

השאירו פרטים למידע נוסף על תקנות ה- GDPR.

 

cross
0
  0
  עגלה ריקהחזרה לחנות