0
sync logo
SYNCBlog מזון

יצרני בשר - האם אתם עומדים בדרישות ניהול האיכות?

ינואר 2019

לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו, 2015 - החל ממרץ 2020, יצרני בשר ו/או בתי קירור לאחסון בשר בטמפרטורה מבוקרת ידרשו להחזיק באישור ייצור נאות מאת מנהל שירות המזון.
אולם, מפעל לייצור בשר / בית קירור לאחסון בשר לא יהיה חייב באישור ייצור נאות אם מיושמת לגביו תכנית בטיחות מזון.
התאריך המקורי לעמידה בדרישות היה ספטמבר 2019 אך הוא נדחה למרץ 2020.

מה הם "תנאי ייצור נאותים"?

ההגדרה של "תנאי ייצור נאותים" לפי סעיף 2 בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו – 2015: "תנאי ייצור נאותים - תנאי בקרה, לרבות בקרת איכות ובטיחות, לפי תקנים בין–לאומיים מקובלים שנועדו להבטיח את התקיימותם של התנאים, התקנים או ההוראות המהותיים החלים על ייצור ושיווק המזון, לרבות לפי הוראות ותנאים שהורה היצרן בעניינים אלה".

מהי תכנית בטיחות מזוןעל פיחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015?

תכנית בטיחות מזון– תכנית הכוללת לפחות את כל אלה:
(1) הליך מובנה וקבוע של זיהוי כשלים בתהליכי הייצור, האריזה וההובלה של מוצר הבשר(Hazard Analysis Critical Control Points –HACCP);
(2) אמצעים לשמירה על עקיבות מוצרי הבשר וחומרי הגלם שלהם ועל הוצאתם מדרכי השיווק בדרך של החזרה יזומה.

מהו תקן HACCP ?

תקן HACCP מגדיר תנאי ייצור נאותים בתעשיית המזון, במטרהלהפחית סיכונים, להתמקד במניעתם, ולהבטיח לצרכניםמוצרים בטוחים לשימוש.

על מנת שתוכל לעמוד בתקנות החדשות בזמן הנדרש, אל תחכה לרגע האחרון!

 

 

התחל ליישם תכנית בטיחות מזון ולעבור הסמכה לתקן HACCP!

למידע נוסף אודות הסמכה לתקן HACCP

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop