0
sync logo
SYNCBlog אבטחת מידע

הגנת הפרטיות בערים חכמות

דצמבר 2018

על מנת לבסס תשתית של עיר חכמה מתבצע איסוף, עיבוד ושימוש במידע דיגיטלי של התושבים על ידי העיריות. סוגיית הפגיעה בפרטיות בתושבים בערים חכמות הינה משמעותית מאחר ובחלק מהמקרים לתושבי העיר אין דרך להימנע מאיסוף המידע עליהם.

מה היא עיר חכמה?

עיר חכמה זו עיר אשר מאמצת טכנולוגיות באופן שתורם להתייעלות ולבטיחות של התנהלות תושבי העיר, חוסך בעלויות ומצמצם את הפגיעה בסביבה.

מה בין מידע דיגיטלי ופרטיות?

על מנת לבסס תשתית של עיר חכמה מתבצע איסוף, עיבוד ושימוש במידע דיגיטלי של התושבים על ידי העיריות. המידע הדיגיטלי נוצר מפעולות יומיומיות שתושבי העיר מבצעים - תנועה, פעילות רפואית, פעילות פיננסית, פעילות מסחרית וכו'.

פגיעה בפרטיות התושבים

כל המערכות והשירותים בערים חכמות אשר מבוססים על איסוף מידע מעלים סוגיות בהיבט של פרטיות- נושא הפרטיות עומד באמצע בין הצורך לאסוף מידע דיגיטלי לטובת ביסוס תשתית לערים החכמות לבין החוק והמשפט אשר מעגנים בתוכם את נושא הגנת הפרטיות והגנת המידע האישי.

חוק הגנת הפרטיות בישראל מגדיר מהי פגיעה בפרטיות ובאילו מקרים היא מתרחשת.

בעיר חכמה סוג המידע וזהות השחקנים המעורבים בתהליכים מקשים על הגדרת גבולות פרטיות מתאימים ובניית הסדר משפטי ראוי.

פרטיות ב-2018: תקנות הגנת הפרטיות וה-GDPR

בשנת 2018 נושא פרטיות המידע הופיע רבות בשיח הציבורי מאחר ונכנסנו לתוקף שתי תקנות חדשות:

1) תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז–2017נכנסו לתקוף בישראל החל מ-08.5.2018 והן מציגות את נושא אבטחת המידע בחוק הגנת הפרטיות אשר מהווהחובה עבור כל גורם המנהל / מעבד מאגר של מידע אישי.

2) תקנות ה-GDPRהנן תקנות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי אשר נכנסו לתוקף החל מ-25.5.2018. התקנות נועדו להגן על פרטיות המידע של אזרחי האיחוד האירופי ועל כן הן מציגות דרישות מארגונים הממוקמים בתוך האיחוד האירופי ומארגונים אשר ממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי ומחזיקים, מעבדים או עוקבים אחר מידע על תושבי אירופה.

על פי החוקה האירופאית בנושא: "עיבוד של מידע אישי צריך להיעשות באופן הוגן, למטרות מוגדרות, על בסיס הסכמה של האדם מושא המידע או לפי בסיס לגיטימי אחר שנקבע בחוק. לכל אדם יש זכות לגישה למידע שנאסף על אודותיו/ה, ולתיקון המידע".

החוק המשמעותי אשר נכנס בישראל בשנת 2018 בעקבות התקנות החדשות היא חובת הדיווח לרשות במקרה של דליפת מידע.

סכנה לפרטיות בערים חכמות

סוגיית הפגיעה בפרטיות בתושבים בערים חכמות הינה משמעותית מאחר ובחלק מהמקרים לתושבי העיר אין דרך להימנע מאיסוף המידע עליהם (לדוגמא שהם משתמשים במערכות תחבורה עם כרטיסם).

בעיה נוספת בהקשר של הגנת הפרטיות בערים חכמות היא כי אין התייחסות משפטית ייחודית לערים חכמות ועל כן אין איך להגן על התושב אל מול עוולות.

הסכנה הגדולה ממנה צריך להיזהר היא שימוש במידע על התושבים לצרכים אחרים שהם לא לטובת אספקת השירות והסכנה של מכירת המידע לצד שלישי. נדרש לעגן בחוק כל שימוש במידע שהוא לא למטרה ראויה או במסגרת השירותים של עיר חכמה.

דוגמאות למצבים של פגיעה בפרטיות התושבים בערים חכמות

  • מצלמות ציבוריות של העירייה אשר חלק משדה הראייה של המצלמה תופס חלק משטח פרטי של תושבים.
  • העברת מידע מהעירייה לגורם חיצוני. לעירייה אסור לסחור במידע של התושבים או להשתמש במידע לצורך שיווק!
  • איסוף מידע על ידי תאגיד של העירייה (כדוגמת חברה הפועלת על בסיס מידע פומבי של זמני אוטובוסים) ללא שיידע את מושאי המידע וקיבל את הסכמתם. כמו כן נדרש מתאגיד זה לשמור על אבטחת המידע של הפרטים ולאפשר גישה למידע ותיקונו.

לסיכום, תושבים בערים חכמות צריכים להבדיל בין הרצון של העירייה לשפר את התנהלותם היומיומית ולהטיב עמם לבין איסוף מידע שלא לצורך מטרה ראויה ופגיעה בפרטיותם ובזכויותיהם. לתושבים ישנה הזכות לא להיכלל באיסוף המידע!

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop