0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

האם אתם מתיירקקים?

אפריל 2019

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה הולכת וגוברת במודעות הסביבתית בקרב ציבור הצרכנים והיצרנים בישראל. כתוצאה מכך, גדל הן הביקוש והן ההיצע של מוצרים ושירותים "ירוקים" ומגמה זו הביאה איתה את תופעת ה- Greenwash (התיירקקות).

מהי תופעת ההתיירקקות Greenwash?

יצרנים ומשווקים מציגים את המוצר שלהם כ"ירוק" וכ"ידידותי לסביבה" (מבלי שניתן להוכיח זאת), על מנת לגרוף מחירי פרמיה מצרכנים בעלי מודעות סביבתית גבוהה. יצרנים ומשווקים אלו מבליטים יתרונות סביבתיים חלקיים ובו בעת מסתירים חסרונות בולטים אחרים מהצרכנים, דבר אשר יוצר בלבול והטעיה בקרב הציבור.

בשל כך, המשרד להגנת הסביבה בשיתוף הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמו מדריך להצהרות סביבתיות מהימנות, על מנת להתמודד עם תופעת ה- Greenwash, לעודד את השימוש בהצהרות סביבתיות מהימנות בשיווק של מוצרים ושירותים ולמנוע הטעיה של הצרכנים.

Greenwash-התיירקקות

מדינת ישראל מצטרפת למדינות נוספות אשר מכירות בתופעה זו ופועלות למיגורה.

פרסום המדריך אשר קובע כללים בנוגע לאופן הפרסום והשיווק של מוצרים ושירותים בעלי ערך סביבתי תורם בכמה אופנים:

1) הגנה על הצרכנים שיעשו בחירות מושכלות בעת קניית מוצרים.

2) הגנה על היצרנים שכן השקיע ושיפרו את מוצריהם בהיבט הסביבתי ואף עברו תהליכי הסמכה מתאימים, ולהבדיל אותם מפני יצרנים שלא ביצעו פעולות אלו אך בכל זאת פרסמו על מוצריהם הצהרות סביבתיות.

3) הגנה על הסביבה: יצרנים ומשווקים אשר מפרסמים מוצרים אשר "מתיימרים" להיות "ירוקים" מונעים מהציבור לבצע את הבחירה הנכונה עבורם כאשר הם רוצים לקנות מוצר "ידידותי לסביבה" ובאמת להשפיע ולהגן על הסביבה.

ניסוח הצהרה סביבתית מהימנה

1) הצהרה רלוונטית - ההצהרה צריכה להיות בעלת תועלת סביבתית ממשית.

2) בהירות ודיוק - ההצהרה צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור על מנת שהצרכן יבין את כוונתה.

3) יכולת אימות - ההצהרה הסביבתית צריכה להיות מבוססת ומוכחת.

סוגי ההצהרות הסביבתיות

הצהרות גורפות- הצהרות המייחסות תכונות או תועלות לא מוגדרות למוצר או לשירות כמכלול. לדוגמה, “ידידותי לסביבה”, “ידידותי לכדור הארץ" וכ'ו.

הצהרות ממוקדות- הצהרות המתארות תכונה מסוימת או תועלת מוגדרת. לדוגמה, מוצר מתכלה, מוצר חסכוני בצריכת אנרגיה וכו'.

הצהרות סביבתיות ממוקדות, אשר נוגעות לעקרונות ספציפיים של שימוש, מבוססות בעיקר על תקנים ועל סטנדרטים הקיימים בתחומים.

ISO - International Organization of Standardization

ISO הינו הארגון הבינלאומי לתקינה המקשר בין ארגוני תקינה לאומיים ב 164 מדינות ומייצר תקנים בין-לאומיים בתחומים שונים.

תקני ISO מהווים סטנדרט עסקי ברחבי העולם ונוגעים בתחומי פעילות רבים בתעשייה ובעסקים. לחץ למעבר לבלוג אודות תקני ISO.

בתחום ההצהרות הסביבתיות הסטנדרט הבין-לאומית המשמעותי ביותר הוא תקן ISO 14021. התקן, שפורסם בשנת 1999 והמהדורה העדכנית שלו הינה ISO 14021:2016 , מפרט רשימה של עקרונות וכללים לפרסום הצהרה סביבתית על ידי היצרן / נותן השירות.

התקן מציג עקרונות כלליים לניסוח הצהרה סביבתית וכן מפרט רשימה של הצהרות בשימוש נפוץ והנחיות לשימוש בהן.

 

תקן נוסף בתחום הניהול הסביבתי הנו תקן ISO 14001.

תקן ISO 14001 הנו תקן בינלאומי לניהול סביבתי, אשר מספק כלים ומנחה את הארגוןבתחומיםבהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הסביבה.

התקן קובע את הדרכים למניעת סיכונים סביבתיים, זיהוי סיכונים מראש, ייעול תהליכי עבודה, טיפול בפסולת, ועוד.

הסמכה לתקן איזו 14001 מהווה הצהרה בינלאומית לכך שהארגון שם את איכות הסביבה כערך עליון בפעילותו, ונוקט באמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop