0
sync logo
SYNCBlog משרד הבריאות

איך לקבל בהצלחה אישור יק"ר – רישיון עוסק קנאביס רפואי

אוגוסט 2017

כל אדם או חברה אשר מעוניינים בגידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח הקנאביס או מוצריו, מחויבים קודם כל בקבלת רישיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים. הרישיון לעסוק בקנאביס רפואי יינתן על ידי יק"ר -היחידה לקנביס רפואי, במשרד הבריאות, רק לאחר עמידה בתנאי סף ותנאי הרישיון.

שלב ראשון – בקשה לאישור ראשוני

קודם כל יש צורך בקבלת אישור ראשוני לקוד עוסק. אישור זה הנו אישור ראשוני ומקדים לצורך הקמת העסק באחד מהתחומים הבאים:

 • "חוות ריבוי" (משתלה)- גוף שאחראי על גידול, גנטיקה וטיפוח של זני קנאביס ואספקתם לחוות הגידול.
 • "חוות גידול"- גוף שאחראי על גידול צמחי הקנאביס.
 • "מפעל ייצור" - גוף שאחראי על עיבוד חלקי הקנאביס למוצרי קנאביס.
 • "בית מסחר" - גוף שאחראי על אחסון מוצרי הקנאביס והפצתם לבתי המרקחת.
 • "בית מרקחת" - גוף שאחראי על חלוקת מוצרי הקנאביס.

שלב שני – בחינת הבקשה לקבל אישור ראשוני לקוד עוסק

הגשת הבקשה לקבלת אישור ראשוני לקוד עוסק תיבחן על ידי יק"ר.

הודעה על החלטת יקר תשלח בדוא"ל ליזם. במידה והמבקש עומד בתנאי הסף לתחום העיסוק המבוקש ולא נמצא מידע אשר פוסל אותו, יק"ר ינפיק ליזם אישור עם/ ללא תנאים לקוד עוסק ייחודי ואישור ראשוני להקמה לתחום העיסוק המבוקש – ללא מגע עם הסם.

במידה והמבקש אינו עומד בתנאי הסף, יק"ר תשלח ליזם בקשות לתיקונים /הבהרות/ השלמות או הודעה על קיומו של מידע פוסל וזכות טיעון בכתב לצורך המשך טיפול.

תנאי הסף לקבלת אישור ראשוני לקוד עוסק :

 • היזם הינו אזרח ישראלי בן 25 לפחות / תאגיד ישראלי
 • אישורים לעיסוק הספציפי בהתאם למפורט מטה
 • חו"ד משטרת ישראל (פניה תעשה מיק"ר)
 • מידע פוסל על העובדים או המבקש (ר.פ./פשיטת רגל/ בעיות על רקע נפשי וכדו') כולל מידע מאגף רוקחות כגון בקרת רוקחים מחוזיים.

שלב שלישי - הקמה והתאמה של העסק לתחום העיסוק המבוקש

רק לאחר קבלת האישור הראשוני וקוד עוסק לתחום העיסוק המבוקש, ניתן לבצע את ההתאמות הנדרשות בעסק והתאמתו עם כלל התקנים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עוסק בתחום.
התאמת העסק תעשה בהתאם לעיסוק המיועד ותוך עמידה בכל דרישות האיכות והאבטחה הנדרשות לתחום זה.

עמידה בתנאי איכות נאותים בהתאם לסוגי העיסוק הבאים:

חוות גידול/ריבוי קנביס
IMC – GAP – מגוף התעדה מוסמך.

מפעל לייצור מוצרי קנביס
IMC – GMP – מהמכון לביקורת ותקנים של משרד הבריאות (ההפניה למכון תיעשה ע"י היקר).

בית מסחר(אחסון והפצה)
תעודת IMC – GDP - מהמכון לביקורת ותקנים של משרד הבריאות (ההפניה למכון תיעשה ע"י היקר).

בית מרקחת
רישיון תקף לבית מרקחת, אישור היקר לרוקח האחראי ואישור אבטחה או פטור.

 

שלב רביעי - בחינת הבקשה לרישיון עיסוק בתחום

במהלך הבחינה יק"ר יוודאו תקינות מסמכים והימצאות כלל הטפסים. ייתכן ויעשו בדיקה חוזרת לגבי קיומו של מידע פוסל.

לאחר בחינת הבקשה תתקבל תשובת יק"ר אשר תקבע אם היזם יקבל רישיון עוסק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי או שמא הוא יקבל בקשות לתיקונים /הבהרות/ השלמות או הודעה על קיומו של מידע פוסל וזכות טיעון בכתב לצורך המשך טיפול.

הודעה על החלטת יקר תשלח בדוא"ל ליזם.

הליך קבלת רישיון עוסק בתחום קנאביס רפואי אינו פשוט ומצריך הקפדה ודיוק ולו בפרטים הקטנים ביותר.

 

 

הניסיון שלנו, השקט שלכם. צרו קשר למידע נוסף.

 

רישיון גידול קנאביס

צרו קשר
cross
0
  Empty cartBack to shop