קנביס רפואי בתי מרקחת

כחלק מרפורמת הקנאביס הרפואי בישראל אשר מסדירה את השימוש בקנאביס רפואי למטרות רפואיות ומחקר, נקבע כי בתי מרקחת יורשו להנפיק קנאביס למטופלים.

בתי מרקחת אשר מעוניינים בהנפקת קנאביס רפואי נדרשים בהחזקת רישיון עסק תקף ובקבלת רישיון להחזקה ולניפוק של מוצרי קנביס מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר).

* לרשימת בתי המרקחת המורשים כיום למכור קנביס רפואי בישראל לחץ כאן

אישור אבטחה קנביס רפואי
אישור IMC - GSP – אישור אבטחה

אישור "IMC- GSP " או "אישור אבטחה" : אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש רפואי.

קיום אישור אבטחה תקף הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק בקנביס.

בקשה לקבלת אישור אבטחה לצורך עיסוק בקנאביס תוגש ליק"ר.

על פי סעיף 4.1 בחוזר מנכ"ל נוהל 150, 'IMC- GSP אבטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי' :

"כל אתר ובכלל זה חוות גידול, משתלה, מפעל לייצור מוצרי קנביס, מחסן למוצרי קנביס, וכן בית מרקחת (או מספר בתי מרקחת בבעלות אחת), מעבדה או העוסק בשינוע, יהיו חייבים, כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בקנביס לפי פקודת הסמים המסוכנים, לקבל אישור אבטחה IMC- GSP".

תנאי סף לקבלת אישור אבטחה
מהם תנאי הסף לקבלת אישור אבטחה IMC- GSP ?

1. בעלי העניין הינם בעלי אזרחות ישראלית, לפחות בני 25 או תאגיד ישראלי.

2. עמידה בדרישות נוהל זה, בהתאם לסוג העיסוק.

3. לאתר - מינוי מנהל אתר ומנב"ט (מנהל ביטחון).

4. למשנע - מינוי מנב"ט.

5. עמידה בדרישות סף לקבלת רישיון לעיסוק בקנאביס. לצורך כך משרד הבריאות רשאי לבדוק מידע פלילי ומודיעיני אודות מבקש הרישיון לעיסוק בקנאביס (בדיקה מול המשטרה, בעלי העניין ו/או עובדיו).

6. כל עובדי הגוף יהיו אזרחי ישראל בגירים אשר לא קיימת מניעה פלילית נגדם (על פי סעיף 5).

אישור אבטחה קנאביס
כיצד לקבל אישור או חידוש אישור אבטחה?

1. כל אתר ובכלל זה חוות גידול, משתלה, מפעל לייצור מוצרי קנביס או מחסן למוצרי קנביס, וכן בבית מרקחת, מעבדה או עוסק בשינוע שמחויבים במינוי מנב"ט, יוצבו או יועסקו, לפי העניין, מאבטחים בהתאם לתכנית האבטחה שתאושר.

2. אמצעי אבטחה - אמצעים יוצבו ויופעלו בהתאם וכמפורט בפק"מ המאושר.

3. אחסנת קנאביס - כל אתר נדרש לעמוד בהוראות אחסנה של קנביס אשר מפורטות בנוהל 150.

*בתי מרקחת רשאים לבקש פטור מהגשת תוכנית אבטחה ו/או פק"ם ולא יהיו חייבים  במינוי מנב"ט אלא אם המנהל לפי שיקול דעתו קבע אחרת.

החל מהתאריך 20.4.2019 ניתן לקנות קנאביס בבתי מרקחת, גם בית המרקחת שלך יכול!