0
sync logo

ת"י 1928 עוסק ממש בהצלת נפשות. ת"י 1928 מהווה השלמה לת"י 1220, והוא מתמקד בדרישות המינימום לבחינה תקופתית ותחזוקה של מערכות כיבוי אש המבוססות על מיםבכל מקום שבו הן מותקנות.

התקן מתייחס למערכות הכוללות מתזים, זקפים, זרנוקים, מערכות קבועות לריסוס מים (ספרינקלרים) ומערכות הפועלות בשילוב מים וקצף כיבוי.

מכיוון שמדובר במערכות קריטיות לחיי אדם בארגון – יש לעבור את הליך ההסמכה בסיוע מומחים בעלי ניסיון לתקן זה.

ת"י 1220 עוסק ממש בהצלת נפשות – ולא על דרך המליצה.

תקן זה קובע את הסטנדרטים למערכות גילוי אש משלל סוגים. התקן מעודכן מעת לעת, ומכיל מספר חלקים – כל אחד מהם מטפל בהיבט אחר של המערכות הללו, התקנתן ותחזוקתן.

מכיוון שמדובר במערכות קריטיות לחיי אדם בארגון – יש לעבור את הליך ההסמכה בסיוע מומחים בעלי ניסיון לתקן זה.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop