0
sync logo
SYNCNews

החל ממרץ 2020 יצרני בשר ידרשו להחזיק באישור ייצור נאות

יולי 2019

יצרנים של מוצרי בשר ו/או בתי קירור לאחסון בשר בטמפרטורה מבוקרת יחויבו החל מ-1.3.2020 להחזיק ב"אישור ייצור נאות" או לכל הפחות בתכנית בטיחות מזון (HACCP) בהתאם לאישורו של מנהל שירות מזון ארצי.

דרישות אלה מופיעות בסעיפים 178ו-214 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו- 2015.

התאריך המקורי לעמידה בדרישות היה ספטמבר 2019 וכאמור במכתב שנשלח משרות המזון הארצי (בתאריך ה1.7.19) נכתב כיהתאריך נדחה למרץ 2020.

יצרן של מוצר בשר ו/או בית קירור שלא יעמוד בדרישות , לא יוכל לקבל רישיון יצרן ולא יוכל להמשיך לשווק את מוצריו!

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop