0
sync logo
SYNCNews

דו"ח מבקר המדינה קבע: מאגרי המידע ברשויות המקומיות חשופים למתקפות סייבר

נובמבר 2017

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, קבע בדו"ח שפרסם כי חלק מהרשויות המקומיות אינן מטפלות כראוי באבטחת המידע שלהן ובהגנה על הפרטיות של תושביהן.

"הצוותים לתיקון הליקויים של משרד הפנים ושל משרד המשפטים לא דנו בממצאי הביקורת הקודמת ולא פעלו לתיקון הליקויים שהועלו בה. היערכות משרד הפנים לאיומי סייבר נמצאת רק בראשית דרכה, וטרם הוקם גוף שיפקח על היערכותן של הרשויות המקומיות לאיומי סייבר וינחה את הרשויות בתחום זה כמתחייב מהחלטת ממשלה בנושא. פעילות הרשויות המקומיות בתחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות עדיין אינה מאוסדרת על ידי השלטון המרכזי".

לטענתו על הרשויות המקומיות מוטלת החובה להגן על המידע שלהן ולשמור על פרטיות התושבים שלהן.
אחת מהמלצות מבקר המדינה היא שעל משרד הפנים לפרסם בקרב הרשויות המקומיות קובץ הנחיות מחייב בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

cross
0
    0
    עגלה ריקהחזרה לחנות