0
sync logo
SYNCNews

אושר בכנסת בקריאה טרומית כי נציג אחראי יוכל להיות תאגיד או אדם (הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים)

יולי 2018

ב-18/7/18 הכנסתאישרהבקריאה טרומית אתהצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח–2018,של ח"כ אלי אלאלוף, ח"כ מירב בן ארי וח"כ שרן השכל.

בהצעת חוק זו מוצע בין היתר לקבוע כינציג אחראייורשה להיותאדם או תאגיד,בהתאם לאסדרה במסגרת הרגולציה האירופאית.

כזכור, בפקודת הרוקחיםמוגדר מעמדו של הנציג האחראי כיחיד ואין באפשרות הנציג האחראי להיות חברה/תאגיד.

בנוסף, בעקבות פנייה לצורך הסדרת מעמדו של הנציג האחראי כחברה ולא כיחיד, שרת המשפטים העבירה את ההחלטה בנושא אל משרד הבריאות.

תשובת משרד הבריאות לשרת המשפטים מתאריך ה-11.7.18 : "עמדת הגורמים המקצעויים במשרד הבריאות היא כי אין מניעה לקבוע כי נציג אחראי יהיה תאגיד, ובלבד שהדבר תואם את הוראות הדירקטיבה האירופית הרלבנטיות בדבר נציג אחראי".

למידע נוסף על הרגולציה בשוק התמרוקים- לחץ כאן.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop